Verlofaanvraag

Buitengewoon verlof en leerplicht

Er bestaat in Nederland een leerplichtwet. Deze wet schrijft voor dat kinderen tot en met het jaar dat ze 16 zijn geworden naar school moeten.

Uiteraard kunnen er zich gevallen voordoen waardoor het kind niet naar school kan. Dat is het zogenaamde geoorloofde verzuim. Te denken valt aan ziekte, doktersbezoek, 25- en 40 jarige jubilea, en andere zwaarwichtige redenen (zie artikel 11 van de leerplichtwet).

Ongeoorloofd verzuim

Naast het geoorloofd verzuim is er ook het ongeoorloofd verzuim. Als het kind de school niet bezoekt terwijl het geen toestemming heeft gekregen, dan heet dit ongeoorloofd verzuim. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar.

 Verlofaanvragen:

Verlofaanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op school.